Dôležité dátumy

 • 13. jún 2011- posunutý termín – odoslanie príspevkov doktorandov
 • 17. júl 2011 – vypracovanie posudkov recenzentmi
 • 10. august 2011 – zaslanie finálnych príspevkov (camera ready)
 • 20. august 2011 – registrácia účastníkov
 • 12. september – 14. september 2011 – seminár PAD, Stará Lesná

Príspevky

 • Vitané sú príspevky z týchto oblastí.
 • Na správu príspevkov bude použitý, rovnako ako minulý rok, nástroj EasyChair.
  Je potrebné sa opäť zaregistrovať a vložiť príspevok. Príspevky budú publikované v zborníku (formát A4). Predpokladaný rozsah jedného príspevku je 6 strán formátu A4. Jazyk príspevkov je angličtina, čeština a slovenčina. Formátovanie je jasné zo šablón. Šablónu je možné stiahnuť vo formáte PDF, DOC, Latex. Podrobnejšie informácie pre autorov nájdete na tejto www stránke.
 • Finálny príspevok môžete pripraviť v tvare DOC alebo PDF. Na prípravu príspevku v tvare PDF dodržte inštrukcie na www stránke.

Prezentácia príspevkov
Svoju prácu bude študent predstavovať i verejne – formou prezentácie (20 minút + 10 min. diskusia).
Študenti budú mať k dispozícii notebook a dataprojektor. Prezentácie bude možné nahrať vždy pred začiatkom sekcie.

Prezentácia by mala byť stručná, úderná, jasná, zaujímavá; jej obsahom by malo byť:

 • Doktorand 1. ročníka: stručné informovanie o uvažovanej téme, prípadne ak je nejaký zaujímavý výsledok; skôr sa predpokladá diskusia nad možným zameraním dizertácie
 • Doktorand 2. ročníka: predstavenie obsahu téz dizertačnej práce, ktoré se predkladajú ku štátnej doktorandskej skúške, jasne definovaných cieľov dizertačnej práce a spôsoby ich dosiahnutia
 • Doktorandi posledných ročníkov: predpokladané výsledky dizertačnej práce, štruktúra dizertačnej práce (v podstate obhajoba dizertačnej práce nanečisto)
 • Všetci: Nezabudnite na koniec prezentácia zaradiť zoznam svojich publikačných výstupov z prezentovanej oblasti

Recenzovanie príspevkov

 • Príspevky budú recenzované členmi Programového výboru. Recenzent spravidla otvára diskusiu k odprezentovanému príspevku.  Recenzenti, pre hodnotenie pridelených  príspevkov použite tiež aplikáciu EasyChair.