Zmyslom PADu je prezentácia posledných výsledkov práce doktoranda, na ktorú nadväzuje rozprava nad témou dizertačnej práce. Pokiaľ túto informáciu doktorand vo svojom príspevku neuvedie, nemôže byť jeho príspevok hodnotený ako kvalitný. Okrem toho sa nevytvoria predpoklady pre naplnenie základného a dôležitého cieľa PADu – posúdenie cieľov dizertačnej práce doktoranda a debata nad témou.

Uvedenie cieľov dizertačnej práce považujeme za dôležité u doktorandov s ukončeným 2. a 3. ročníkom. U doktorandov s práve ukončeným 1. ročníkom nebude takto orientovaná debata vyžadovaná. Pokiaľ však bude doktorand v tomto zmysle schopný informovať účastníkov seminára, určite to bude považované za pozitívny aspekt jeho doterajšej činnosti. Bude to mať zákonite vplyv aj na záverečné vyhodnotenie.

Recenzenti, pre hodnotenie pridelených príspevkov použite aplikáciu EasyChair.