Priebeh prípravy a prezentácie príspevku

 • Doktorand pripraví text príspevku v ďalej špecifikovanej podobe a odošle k recenzii programovému výboru PAD, zhruba v polovici júna príslušného roka konania PAD.
 • Recenzent spracuje recenziu a s jej výsledkami (vrátane návrhov na úpravu zaslaného textu) je doktorand oboznámený zhruba do polovice júla.
 • Doktorand upraví text príspevku podla odporúčaní recenzenta a zhruba do konca augusta odošle programovému výboru finálny text príspevku. Pokiaľ doktorand príspevok neupraví, je v zborníku zverejnený pôvodný text.
 • Seminár PAD sa koná typicky v druhej polovici septembra. Na prezentáciu každého príspevku je vyhradených 30 minút, z toho na vlastnú prezentáciu maximálne 20 minút a minimálne 10 minút na následnú diskusiu.
 • Diskusiu riadi recenzent príspevku, ktorý by mal byť na seminári PAD vždy osobne prítomný.

Príspevok predložený k recenzii a následne publikovaný v zborníku by mal obsahovať:

 • názov, meno študenta, meno školiteľa, odbor a rok štúdia, forma štúdia (prezenčná/dištančná), názov školy alebo inštitúcie, kontakt (adresa, telefón, e-mail),
 • abstrakt,
 • kľúčové slová,
 • úvod (súčasný stav problematiky, motivácia pre takto orientovaný výskum),
 • definovanie riešeného problému,
 • riešenie problému predložené doktorandom,
 • výsledky (vlastné výsledky doktoranda musia byť jasne odlíšené od prevzatých),
 • ciele dizertačnej práce, možnosti využitia v praxi,
 • záver a ďalšie smerovanie výskumu doktoranda,
 • zoznam citácií odkazovaných v článku.

Poznámky:

Zmyslom PADu je debata o posledných výsledkoch práce doktoranda, na ktorú nadväzuje rozprava nad témou dizertačnej práce. Preto nie je bezpodmienečne nutné, aby výsledky, ktoré doktorand publikuje v zborníku, neboli doposiaľ nikde publikované. Pre následnú debatu o téme dizertačnej práce by to v mnohých prípadoch nebolo ani v prospech veci.

V príspevku je nutné zmieniť sa o cieľoch dizertačnej práce, aby sa recenzent už v tejto fáze zoznámil so zámermi doktoranda a pripravil sa na debatu na seminári o tomto dôležitom bode (požaduje sa, aby sa recenzent zúčastnil seminára PAD a viedol debatu s doktorandom). Pokiaľ túto informáciu doktorand vo svojom príspevku neuvedie, nemôže byť jeho príspevok vnímaný ako kvalitný. Naviac sa nevytvoria predpoklady pre naplnenie základného a dôležitého cieľa PADu – posúdenie cieľov dizertačnej práce doktoranda a debata nad témou.

Uvedenie cieľov dizertačnej práce považujeme za dôležité u doktorandov s ukončeným 2. a 3. ročníkom. U doktorandov s práve ukončeným 1. ročníkom nebude takto orientovaná debata požadovaná. Pokiaľ však bude doktorand v tomto zmysle schopný informovať účastníkov seminára, určite to bude vnímané ako pozitívny aspekt jeho doterajšej činnosti. Bude to mať aj zákonite vplyv na záverečné hodnotenie.

Primárnym cieľom seminára teda nie je získať ďaľšiu publikáciu, ale spätnú väzbu nutnú k tomu, aby sa doktorand posunul vo svojej práci bližšie k úspešnému dokončeniu štúdia.

Rozsah príspevku: maximálne 6 strán A4.

Jazyk príspevku: slovenčina, čeština, angličtina.

Ako pripraviť prezentáciu:

Obsahom každej prezentácie by malo byť:

 • u doktorandov 1. ročníka: informovanie o doterajších výsledkoch doktoranda (zaujímavý výsledok), publikačné výstupy.
 • u doktorandov 2. ročníka: informovanie o posledných výsledkoch činnosti doktoranda popísané v príspevku, jasné zameranie na obsah téz dizertačnej práce, ktoré sa predkladajú k štátnej skúške v 2. ročníku spolu s jasne definovanými cieľmi dizertačnej práce a spôsobmi ich dosiahnutia, publikačné výstupy.
 • u doktorandov posledného ročníka: predpokladané výsledky dizertačnej práce, štruktúra dizertačnej práce, publikačné výstupy.

Predmetom následnej diskusie po prezentácii by malo byť:

 • posúdenie aktuálnych výsledkov,
 • komentár k doterajším výsledkom a zvoleným metódam riešenia,
 • posúdenie cieľov dizertačnej práce,
 • konštatovanie, či vybraná téma je/nie je dizertabilná,
 • možnosti modifikácie či doplnenia témy.