Ofsetová tlač kladie na prípravu zvýšené požiadavky. Pre kvalitu výsledku je dôležité dodržať pri generovaní PDF súborov nasledujúce kritériá:

Pre správne vygenerovanie PDF formátu by sa mal použiť štandardný postup:
1. z grafickej aplikácie vygenerovať PostScript,
2. tento následne pomocou Adobe Distiler transformovat na formát PDF

Základným formátom je PDF/X-1a. ISO štandard PDF/X bol vytvorený práve preto, aby nedochádzalo k problémom pri interpretácii rôznych „špecialít” všeobecného formátu PDF na rôznych RIPoch.

PDF súbory musia spĺňať tieto požiadavky:
· Pri dokumentoch s viacerými stranami, generovať ich do jedného pdf súboru tak ako idú strany za sebou.
· Súbory musia byť KOMPOZITNÉ (nie separované!).
· Všetky objekty musia byť vo farebnom priestore CMYK.
· Rozlíšenie ilustrácií (farebných, poltónových) musí byť minimálne – 300 dpi, pre perovky – 1200 dpi
· Rozmery dokumentov a umiestnenie netto strany v dokumente musia byť BEZPODMIENEČNE ZHODNÉ v rámci celeho PDF dokumentu!!!
· Netto stranu umiestniť na stred dokumentu (dokument centrovať na stred)
· Prekreslenie obrázkov či inej grafiky umiestnenej na spadávku musí presahovať min. o 3 až 5 mm cez čistý formát.
· Vzdialenosť textov a dôležitej grafiky do orezu min. 5 mm vnútri sadzobného obrazca (rohové logá, pagíny atdˇ.).
· Orezové značky umiestniť tak, aby boli vzdialené min. 3 mm od formátu po oreze. Iné značky (pasovacie, popisky…) do PDF formátu nepridávať.
· Celkový súčet tónových hodnôt obmedziť (Total Ink Limit): 280 %
· Vypnúť (nepriradiť) ICC profily pre obrázky aj vektorovú grafiku.
· V PDF (PS) súbore musia byť zahrnuté všetky fonty (použité nastavenie: All Fonts Embed).
· Overprint: V súbore musia byť správne nastavené pretlače, príp. vyberanie.
· Texty, značky, logá, kreslená grafika musia byť definované vektorovou grafikou, nie bitmapami (a ak, tak v rozlíšení 1200 dpi), inak budú neostré a “zubaté”.
. Čierne texty nesmú byť definované z viacerých škálových farieb (CMYK), ale len z čiernej (blacK).
. V žiadnom prípade súbor PDF NEUZAMYKAŤ (nezaheslovať).